Φώτης Ρωμαίος

Μόνο ο Χριστός

Μήνυμα: . Ημερομηνία: 14 Φεβρουάριος 2021. Ανάγνωσμα: Κολοσσαείς 1: 13-23 & Α' Κορινθίους 2: 1-5